Tagged: مشاوره خانواده


مشاوره خانواده چیست

مشاوره خانواده چیست

مشاوره خانواده در واقع نوعی خانواده درمانی است. در طی مشاوره خانواده به افراد کمک میشود که در تعامل با همدیگر رفتار های نادرست را حذف کنند و شیوه تعاملات صحیح را آموزش ببینند که این امر منجر به بهبود…

Read More…