Tagged: شانس در زندگی

شانس در زندگی | ۴ قانون کلیدی برای خوش شانسی

شانس در زندگی | قانون احتمالات این که بعضی ها شانس می آورند و بعضی ها نمی آورند در واقع ناشی از قانون احتمالات است. قانون احتمالات به معنی ریسک به وقوع پیوستن یک واقعه است. طبق قانون احتمالات بین…

Read More…